A A A
Hobøl kirke Delvis skyet 11

Administrasjonsutvalget

Hobøl-logo

Administrasjonsutvalget består av 9 medlemmer, fordelt på 7 politisk valgte medlemmer og 2 tillitsvalgte som de ansattes representanter.

Ansvars- og arbeidsområder
Kommunelov og særlov:
Kommuneloven § 25 -administrasjonsutvalg
Opplæringsloven
Arbeidsmiljøloven
Kommuneloven § 23 - intern kontroll
Likestillingsloven
Personopplysningsloven

Annet:
Arbeidsgiveransvaret - avtaleverket
Sysselsettingstiltak
Lærlinger

Arbeidsområder:
Personalforvaltning
Likestilling

Generell myndighet
Utvalget har myndighet til å avgjøre alle saker innenfor sitt område med mindre det følger av delegasjonsreglementet at myndigheten ligger til kommunestyret, formannskapet eller er delegert til rådmannen. Ansettelser av kommunalsjef, rådgivere i rådmannens stab og virksomhetsledere skal behandles i utvalget før ansettelsesprosessen igangsettes. Permisjoner behandles etter gjeldende permisjonsreglement. Administrasjonsutvalget har rett til å innstille overfor kommunestyret innenfor sitt område. Utvlaget har ikke myndighet til å videredelegere.

Myndighet til å treffe vedtak etter særlover:
Myndighet til å avgjøre saker etter særlover gjelder så langt myndigheten ikke er lagt til andre organ enten med hjemmel i lov eller i delegeringsreglementet.


ADMINISTRASJONSUTVALGET 2015-2019
Leder: Ordfører Olav P. Breivik
Nestleder: varaordfører Håvard Jensen
Håvard Osflaten
Grete J. Hansen 
Simen Gjølsjø
Hilde Borger
Pernille Lemming
Anita Toverød, HTV FO
Kristin Martinsen, HTV Fagforbundet


 

Tips en venn Skriv ut