A A A
Hobøl kirke Delvis skyet 15

Hjemmesykepleie

Hobøl kommune har tjenester som gir pleie og omsorg for personer som bor i eget hjem. Det er sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter som yter disse tjenestene i brukerens eget hjem, det kan også forekomme at personer kommer til Bo- og behandlingsentert for å få hjelp av hjemmesykepleien.

Målet med hjelp i hjemmet er å yte hjelp til enkeltpersoner og familier i situasjoner der personene selv ikke kan ivareta sin egen helse, eller utføre dagliglivets oppgaver i en kort periode eller over lang tid.

Stadig flere hjemmeboende ønsker å bo i sitt eget hjem, eller omsorgsbolig. For å få hjelp av hjemmesykepleie eller hjemmehjelp må dem som har behov søke om tjenester.
Noen ganger er det sykehus, fastlege,pårørende eller andre som tar kontakt med hjemmetjenesten og varsler at derer noen der ute som trenger hjelp. Ved en slik henvendelse vil kommunen ta kontakt med den det gjelder.

Personer som er på besøk i kommunen eller oppholder seg i kommunen av andre årsaker har også rett til hjelp av hjemmesykepleie om den ikke selv kan ivareta sin helse, det kan være hjelp til sårskift, hjelp til å stå opp eller legge seg, medisiner etc.
Det er ofte hjemmetjenesten i kommunen personen bor i som kontaker hjemmetjenesten i kommunen der personer som har behov for hjelp oppholder seg i en kortere eller lengre periode. Personer som har et hjelpebehov og er på besøk i kommunen kan også selv henvende seg til:

Hobøl bo- og behandlingssenter
Besøksadresse: Gaupefaret 5, 1823 Knapstad
Postadresse: Elvestadveien 1000, 1827 Hobøl

Telefon: 69 92 44 00