A A A
Hobøl kirke Skyet -2

Statlig finansiering av omsorgstjenester

To hender med hjerte

Hobøl kommunes deltakelse i forsøk med statlig finansierte omsorgstjenester

Hobøl kommune deltar i forsøk med statlig finansiering av helse- og omsorgstjenester i kommunen (SiO-prosjektet). Forsøksperioden er 1. mai 2016 til 30.april 2019. I denne perioden følges kommune av, og rapporterer til Helsedirektoratet. Forsøkets overordnede målsetting er å prøve ut om statlig finansiering og statlige tildelingskriterier medfører økt likebehandling på tvers av kommuner, og en riktigere behovsdekning.

Hobøl kommune er en av tilsammen ni kommuner som deltar i forsøket. Prøveordningen evalueres fortløpende. Noen brukere og pårørende har fått og vil få en henvendelse fra kommunen om å delta i telefonintervju og fokusgruppeintervju. Å delta er frivillig.

Fokus på kvalitet i tildelingen

De som mottar tjenester fra helse- og omsorgstjenesten trenger ikke å foreta seg noe, og de vil motta tjenester som tidligere. Hvis tjenestebehovet endrer seg i løpet av forsøksperioden, vil det, som før, kunne bli fattet et nytt vedtak tilpasset nytt behov. Brukers behov er i fokus og brukermedvirkning skal settes i system ved saksbehandlingen og ved tildelingen av helse- og omsorgstjenester.

Forsøksordningen innbefatter alle brukergrupper og omsorgstjenester. Sentrale prinsipper for tildeling av tjenester er brukermedvirkning med fokus på hva som er viktig for den enkelte, helhetlig tjenestetilbud ut i fra søker sbehov og tverrfaglige vurderinger. Saksbehandler skal sammen med søker kartlegge hvilke omsorgstjenester som dekker behovet på best mulig måte.

Forsøksordningen er begrenset til å gjelde tildeling av omsorgstjenester, og gjelder ikke utførelsen av tjenestene.

Lovgrunnlaget for tildeling av tjenester er det samme som før, og det er fortsatt kommunen som står ansvarlig for kvaliteten på tjenestene. Klagehåndtering og tilsyn med tjenestene er som før prosjektstart.

Les mer om prosjektet her

Prosjektleder i Hobøl kommune er Trude Helen Skaug. Har du spørsmål om prosjektet kan Trude nås på telefon 69 92 44 00 eller på post@hobol.kommune.no

Søknadsskjemaer

SIO-prosjektet i Hobøl